Make your own free website on Tripod.com

THŨY QUÂN LỤC CHIẾN

Thũy chung độc chiến bào .

Quân hành tráng sĩ ca.

Lục thao giặc thù khiếp .

Chiến tích rạng sơn hà.

 

Sói Biển Trần TrungNgôn

 

| HOME | STORIES | CONTACT |