Make your own free website on Tripod.com

 

Ngươì lính của chúng ta đã chiến đấu đến giây phút cuối cùng với nhiều thua thiệt.